ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ ເພື່ອການສຶກສາດ້ານໄອທີ ດຳເນີນການສິດສອນ-ການຮຽນ ແຕ່ສົກຮຽນ 2007-2008 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍພາຍໃຕ້ ການຊີ້ນຳຈາກກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ ມາຈາກ ການປະກອບອາຊີບດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ເປັນເວລາ ຫລາຍກວ່າ 10 ປີ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ ໂດຍສະເພາະ ໂຄງການ ພັດທະນາລະບົບ ຊອບແວ, ອອກແບບ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນ ແບບ ອອນລາຍ (Online Real Time), ວິເຄາະເຖີງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຖານຂໍ້ມູນ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຮາດແວໜ່ວຍແມ່ຂ່າຍ ໃຫ້ແກ່ ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ໜ່ວຍງານ ອື່ນໆ ແຕ່ລະບົບ ຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງເຄີຍເປັນ mentor ໃຫ້ແກ່ ການສຶກສາທາງໄກ ຂອງ ອັງການ JICA ແລະ ເຫັນວ່າວ່າ ປະເທດລາວຂອງພວກເຮົາຍັງຂາດ ບຸກຄະລະກອນ ດ້ານໄອ ຊີທີ ເປັນຕົ້ນມາຈຳນວນຫລວງ ຫລາຍ. ສະນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ ມີການຄົ້ນຄວ້າ ດ້ານຫລັກສູດ ຈາກຫລາຍປະເທດ ແລະ ປັບປຸງ ໃຫ້ເໜາະສົມ ກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງນັກສຶກສາລາວ.