ຮັບໃບປະກາດສະນິຍາບັດ

ຮັບໃບປະກາດສະນິຍາບັດ

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳນັກສຶກສາທີຈົບ ສາຂາວິຊາ: ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ວິສາວະກຳຊອບແວ ທີ ວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ ເພື່ອການສຶກສາດ້ານ ໄອທີ ຂອງສົກຮຽນ 2018-2019