ວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ ເພື່ອການສຶກສາດ້ານໄອທີ ດຳເນີນການສິດສອນ-ການຮຽນ ແຕ່ສົກຮຽນ 2007-2008 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍພາຍໃຕ້ ການຊີ້ນຳຈາກກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ ມາຈາກ ການປະກອບອາຊີບດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ເປັນເວລາ ຫລາຍກວ່າ 10 ປີ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ ໂດຍສະເພາະ ໂຄງການ ພັດທະນາລະບົບ ຊອບແວ, ອອກແບບ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນ ແບບ ອອນລາຍ (Online Real Time), ວິເຄາະເຖີງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຖານຂໍ້ມູນ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຮາດແວໜ່ວຍແມ່ຂ່າຍ ໃຫ້ແກ່ ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ໜ່ວຍງານ ອື່ນໆ ແຕ່ລະບົບ ຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ ຫາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງເຄີຍເປັນ mentor ໃຫ້ແກ່ ການສຶກສາທາງໄກ ຂອງ ອັງການ JICA ແລະ ເຫັນວ່າວ່າ ປະເທດລາວຂອງພວກເຮົາຍັງຂາດ ບຸກຄະລະກອນ ດ້ານໄອ ຊີທີ ເປັນຕົ້ນມາຈຳນວນຫລວງ ຫລາຍ. ສະນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ ມີການຄົ້ນຄວ້າ ດ້ານຫລັກສູດ ຈາກຫລາຍປະເທດ ແລະ ປັບປຸງ ໃຫ້ເໜາະສົມ ກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງນັກສຶກສາລາວ.
ຂໍ້ມູນເພີມເຕີມ: ກົດທີນີ້

 • ທັດສະນສືກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບ Education of Hongkong University
 • ຕໍ່ໜ້າວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ
 • ສະຖານທີກ້ວາງ
 • ມຸມໜຶ່ງຂອງວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ
 • css slider
 • ຮັບໃບປະກາດສະນິຍາບັດ
ທັດສະນສືກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບ Education of Hongkong University1 ຕໍ່ໜ້າວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ2 ສະຖານທີກ້ວາງ3 ມຸມໜຶ່ງຂອງວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ4 ຮັບໃບປະກາດສະນິຍາບັດ5 ຮັບໃບປະກາດສະນິຍາບັດ6
bootstrap slider by WOWSlider.com v8.6

 • ວິໃສທັດ (Vision):
  ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີແລະວິສະວະກຳຊອບ ແວຈະເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນທົ່ວສັງຄົມໂດຍການສະແດງຜົນງານດ້ານ ການອອກແບບແລະຕິດຕັ້ງລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ລະບົບແມ່ຂ່າຍຂໍ້ມູນການພັດ ທະນາຊອບແວແລະຜົນງານດ້ານການຮຽນຮູ້ແລະການຄົ້ນຄວ້າໃນລະດັບສູງ ວິທະຍາໄລຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
 • ໜ້າທີ່ (Mission):
  ເອົາໃຈໃສ່,ແລະໃສ່ໃຈຕໍ່ນັກສຶກສາທຸກໆຄົນທີ່ເຂົ້າມາຮໍ່າຮຽນ ໃນສະຖາບັນຢ່າງມີຈັນຍາບັນ, ສັດຈະທຳ, ແລະສິນລະທຳ. ຄວາມຮູ້ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານແລະການສື່ສານ(ICT)ສຳພັດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະຕ້ອງພັດທະນາແລະ ປັບປຸງຫລັກສູດການຮຽນການສອນ, ວິທີການສອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະໃຫ້ທັນກັບຍຸກ ໄອຊີທີ ປະຈຸບັນ.