ກິດຈະກຳໃນວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ

ໃນວັນທີ 8/11/2019 ທາງບໍລິສັດ M150 ໄດ້ມາຈັດງານກິດຈະກຳໃນວິທະຍາໄລ ແລະ ທັງວິທະຍາໄລ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳໂດຍປະກອບມີ 2 ປະເພດຄື: ບານຕີ(ຍິງ ແລະ ຊາຍ) ແລະ ແຕະຕໍ(ຊາຍ) ໂດຍປະກອບມີ 2 ທີມຄື: ທີມ M150 ແລະ ທີມ ວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ

ຕີບານລະຫ່ວາງທີມ M150 ແລະ ທີມ ວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *