ວິທີລົງ Microsoft .NET Framework 3.5 Offline Installer for Windows 8,8.1,10

ທ່ານເຄີຍພົບກັບບັນຫາທີຕິດຕັ້ງໂປຣແກ້ແລ້ວຟ້ອງໃຫ້ທ່ານຕ້ອງຕິດຕັ້ງ Net frame ກ່ອນບໍ່ ສຳລັບມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາແນະນຳ 2 ວິທີທີຈະມາຕິດຕັ້ງ Microsoft .NET Framework 3.5 Offline Installer for Windows ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ວິທີທີ່ 1: ເມື່ອເຮົາຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມໃດໂປຣແກຣມໜຶ່ງແລ້ວຟ້ອງຂື້ນມາເພື່ອຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຕິດຕັ້ງ Net framework ກ່ອນທີ່ຈະອານຸຍາດໃຫ້ເຮົາຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມນັ້ນ ໂດຍຈະມີຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ໃຫ້ໄປທີ Control panel ເລືອກທີ Uninstall a program ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເລືອກທີ Turn Windows features on or off ດັ່ງຮູບ:

ຕໍ່ໄປໃຫ້ກົດໃສ່ box (.Net framework 3.5 (includes.Net 2.0 and 3.0)) ແລ້ວກົດ Ok

ຈາກນັ້ນກໍແມ່ນຂັ້ນຕອນການດາວໂຫຼດ Net framework ໃຫ້ເລືອກທີ -> Let Windows Update download the files for you ແລ້ວຖ້າຈົນກ່ວາມັນດາວໂຫຼດສຳເລັດພຽງເທົ່ານີ້ກໍຈະຕິດຕັ້ງໄດ້ແລ້ວ.

ວິທີທີ່ 2: ສຳລັບວິທີນີ້ແມ່ນທ່ານຕ້ອງກຽມພ້ອມລະຫວ່າງຟາຍ Windows ແລະ ໂປຣແກຣມຕິດຕັ້ງ Net frame ສຳລັບຟາຍ Windows ແມ່ນຕ້ອງແມ່ນ Windows 8, 8.1, ແລະ 10 ເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ຈະໃຊ້ຟາຍວິນໂດໃນ USB,DVD ຫຼື ໃນເຄື່ອງຄອມຂອງເຮົາກໍໄດ້ , ເມື່ອທ່ານມີຄົບແບບນີ້ແລ້ວເລີ່ມກັນເລີຍ.

ການຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມ ລົງ Net frame ໃຫ້ກົດເມົ້າຂວາໃສ່ຟາຍ Microsoft .NET Framework 3.5 Offline Installer ເລືອກ Run as administrator ແລ້ວຈະປະກົດໂປຣແກຣມຂື້ນມາໃຫ້ເລືອກ Browse ເພື່ອໄປເອົາຟາຍ sxs ຂອງຟາຍວິນໂດ(ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ທີ Drive USB OR DVD ຫຼື ໃນຄອມພິວເຕີກໍໄດ້ ແລ້ວ ກົດ OK

ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເລືອກ Start Installation ແລ້ວຖ້າຈົນກ່ວາມັນຈະສຳເລັດ

ສຳລັບການລົງ Net Frameword ແມ່ນຈົບພຽງເທົ່ານີ້ທ່າໃດມີບັນຫາຫຼືຢາກຮຽນກ່ຽວກັບດ້ານ ໄອຊີທີ ສາມາດໂທມາພົວພັນຮຽນນຳ ວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ ເພື່ອກາສຶກສາດ້ານ ໄອທີ ໄດ້

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *