How to install windows 10 from USB

ວິທີລົງວິນໂດ 10 ຜ່ານ USB ສຳລັບມືໃໝ່

ການລົງວິນໂດໃຫ້ກັບຄອມພິວເຕີກ່ອນອື່ນທ່ານຕ້ອງກຽມດັ່ງນີ້:

  1. ດາວໂຫຼດວິນໂດ 10 ຫຼື ມີຢູ່ແລ້ວ
  2. ກຽມຫຼື ດາວໂຫຼດ Rufus ເພື່ອ Boot windows
  3. ກຽມ USB Drive ປະມານ 8Gb ຂື້ນໄປ ຫຼື ແຜ່ນ CD ຫຼື DVD
  4. ເລີ່ມ Boot windows ໃສ່ USB

ຂັ້ນຕອນການດາວໂຫຼດ Windows

ເຮົາມາເລີ່ມວິທີດາວໂຫຼດກັນເລີຍ, ສຳລັບທ່ານບາງຄົນທີຢາກດາວໂຫຼດວິນໂດມາໃຊ້ເອງໃຫ້ທ່ານໄປທີ Browser ຂອງທ່ານແລ້ວພິມວ່າ Download windows 10  ແລ້ວຈະປະກົດມີລິ້ງຫຼາຍໆອັນດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້ອອກມາ ແລະ ໃຫ້ທ່ານກົດໃສ່ລິ້ງ https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10 

 

ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນວ່າມີ Windows 10 November 2019 Update ແລະ Create Windows 10 installation media(Download Tool Now) ແບບນີ້ທ່ານຈະບໍສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້, ຖ້າຈະດາວໂຫຼດໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

ກົດເມົາຂວາໃສ່ໜ້າເວັບໄຊ້ ເລືອກ Inspect ຫຼື ກົດ Ctrl + Shift + I, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດ Ctrl + Shift + M  ຫຼື ທ່ານຈະກົດດັ່ງຮູບນີ້:

ແລ້ວ ເລືອກ Responsive => iPad pro ແລ້ວກົດ refresh ຫຼື ກົດ F5 ແລ້ວກໍຈະໄດ້ໜ້າຕາເວັບໃໝ່ທີມີຕົວ

Select edition

Windows 10 editions below are valid for both Windows 10 Home and Windows 10 Pro.

ໃຫ້ເລືອກ windows ທີຕ້ອງການ ແລ້ວກົດ Confirm

ແລ້ວກໍເລືອກພາສາວິນໂດ ວ່າຈະເອົາວິນໂດປະເພດພາສາຫຍັງ?

Select the product language

You’ll need to choose the same language when you install Windows. To see what language you’re currently using, go to Time and language in PC settings or Region in Control Panel.

ແລ້ວກໍເລືອກ Confirm, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເລືອກວ່າຈະເອົາ ວິນໂດຈັກ ບິດ

Downloads

Choose a link below to begin the download. If not sure which one to choose then refer to FAQ.

Windows 10 Chinese (Traditional)

ມາຮອດນີ້ກໍຈະທຳການດາວໂຫຼດ ຖ້າຈົນກ່ວນໂຫຼດແລ້ວ

ຂັ້ນຕອນການດາວໂຫຼດ Rufus

ໄປທີ browser ພິມວ່າ Rufus ຫຼື ກົດໃສ່ລິ້ງນີ້ https://rufus-usb.th.uptodown.com/windows  ແລ້ວກົດປຸ່ມດາວໂຫຼດ

ຂັ້ນຕອນການ boot windows ເຂົ້າ USB

ເປີດໂປຣແກຣມ Rufus ແລ້ວກົດໃຫ້ Crete to select  ແລ້ວເລືອກ ວິນໂດທີຕ້ອງການເອົາມາລົງແລ້ວຖ້າຈົນກ່ວາມັນແລ້ວດັ່ງຮູບ

ຂັ້ນຕອນການລົງວິນໂດ

ເມື່ອ boot window ສຳເລັດກໍເອົາແຜ່ນຊີດີ ຫຼື USB ທີມີວິນໂດ ແຕ່ມື້ນີ້ເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບການລົງວິນໂດແບບໃຊ້ USB, ໃຫ້ກົດ F12  ບາງຄອມກໍກົດຕ່າງຕົວຢ່າງຄື Acer(F12), Hp(F9) ແຕ່ມື້ນີ້ເຮົາມາເວົ້າ Acer, ເມື່ອກົດ F12 ແລ້ວ ໃຫ້ ເລືອກວ່າ ຊ່ອງ USB ແມ່ນຢູ່ໃສ່ ແລ້ວ ໃຫ້ ເລືອກ ແຖວ USB ດັ່ງຮູບ:

ເມື່ອເຂົ້າສູ່ໜ້ານີ້ໃຫ້ກົດ Next ໄປ ແລ້ວ  ເລືອກ Install now

ຖ້າວິນໂດຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາໃສ່ key ແລ້ວໃຫ້ກົດບ່ອນວ່າ I don’t have a product key ແລ້ວຕໍ່ໄປປະຕິບັດຕາມຮູບ

ເລືອກດັ່ງຮູບ

 

ເມື່ອຮອດຂັ້ນຕອນການເລືອກຊ່ອງເພື່ອຈະລົງວິນໂດ ສຳຄັນຕ້ອງເລືອກໃຫ້ຖຶກຊ່ອງ C ແລ້ວ ກົດ format ແລ້ວ Next

ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍນັ່ງຖ້າຈົນກ່ວາສຳເລັດ ແລ້ວຄອມຈະ restart ອີກຄັ້ງຕໍໄປແມ່ນຂັ້ນຕອນການຕັ້ງຄ່າ

ມາຮອດນີ້ການລົງວິນໂດກໍຈົບລົງແລ້ວຫວັງວ່າທຸກຄົນອາດຈະເຂົ້າໃຈ

ທ່ານສາມາດ ຮຽນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ ວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ ເພື່ອການສຶກສາດ້ານ ໄອທີ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *