ຊື່ຫລັກສູດ: ວິທະຍາສາດ ດ້ານຄອມພິວເຕີ ແລະ ວິສະວະກໍາຊອບແວ (Computer Science and Software Engineering)

ຊື່ຫລັກສູດ: ວິທະຍາສາດ ດ້ານຄອມພິວເຕີ ແລະ ວິສະວະກໍາຊອບແວ (Computer Science and Software Engineering)

ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ວິສະວະກຳຊອບແວ ເປັນຫລັກສູດ ທີ່ແນໃສ່ການພັດທະນາຊອບແວໃນລັກສະນະຂອງ OOP (Object Oriented Programming), ຊື່ງເປັນທີ່ຮອງຮັບລະດັບເຕັກໂນໂລຊີໃນອະນາຄົດ. ຫລັກສູດ ກວາມເອົາວິທະຍາສາດດ້ານ ຄອມພິວເຕີ ໂດຍສະເພາະທາງດ້ານຮາດແວ ລະບົບປະຕິບັດການ, ການພັດທະນາໂປຣແກຣມໃນພາສາ C, C++, ຈາວາ (Java), ພາສາໂປຣແກຣມມີງເບື້ອງໜ່ວຍແມ່ຂ່າຍ, ລະບົບຖານຂໍ້ມູນພາສາ SQL, ການອອກແບບລະບົບຊອບແວ, ການວິເຄາະ ແລະ ອອກ ແບບຖານຂໍ້ມູນ, ລະບົບເຄືອຂ່າຍ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນວົງການທຸລະກິດ ຫລື ອົງກອນ, ລວມທັງການພັດທະນາໂປຣແກຣມຢູ່ໃນເວບ. ຊື່ງເວລາການສິດສອນຈະນຳເອົາຕົວຢ່າງຂອງແຕ່ລະອົງກອນທີ່ສຳຄັນນຳມາອອກແບບ ແລະ ວິເຄາະ ໂດຍສະເພາະ ລະບົບຂອງສະ ຖາບັນການເງິນ, ໂຮງງານ, ໂຮງໜໍ,​ ຂາຍຍົກ, ຍ່ອຍ ແລະ ລະບົບອື່ນໆ..

ນີ້ຄືບາງສ່ວນຂອງອາຊີບນັກສຶກສາຫລັງຈາກຮຽນຈົບ:

 • ການພັດທະນາຊອບແວ (Software Development)
 • ການຝືກອົບຮົມດ້ານຊອບແວ (Software Training)
 • ການບໍລິການດ້ານຊອບແວ ແລະ ການຕະຫລາດ (Software Services and product Marketing)
 • ລະບົບມັນຕີເມເດຍ ແລະ ຜູ້ຄວບຄຸມເວບ (Multimedia and Webmaster)
 • ຊ່ຽວຊານດ້ານລະບົບເຄືອຂ່າຍ (Network Specialist)
 • ວິເຄາະ ລະບົບ (System Analyst)
 • ວິສະວະກຳ ຖານຂໍ້ມູນ (Database Engineering)
 • ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ (Research and Development)
 • ການບໍລິຫານດ້ານການຂາຍ ແລະ ການຕະຫລາດ (Marketing and Sales Management)
 • ບັນຊີການເງີນ ແລະ ການວາງແຜນ (Financial Accounting and Planning)
 • ອອກແບບດ້ານ ວິສະວະກຳ (Egineering and Design)

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *