How to install windows 10 from USB

How to install windows 10 from USB

ວິທີລົງວິນໂດ 10 ຜ່ານ USB ສຳລັບມືໃໝ່

ການລົງວິນໂດໃຫ້ກັບຄອມພິວເຕີກ່ອນອື່ນທ່ານຕ້ອງກຽມດັ່ງນີ້:

  1. ດາວໂຫຼດວິນໂດ 10 ຫຼື ມີຢູ່ແລ້ວ
  2. ກຽມຫຼື ດາວໂຫຼດ Rufus ເພື່ອ Boot windows
  3. ກຽມ USB Drive ປະມານ 8Gb ຂື້ນໄປ ຫຼື ແຜ່ນ CD ຫຼື DVD
  4. ເລີ່ມ Boot windows ໃສ່ USB

ຂັ້ນຕອນການດາວໂຫຼດ Windows

ເຮົາມາເລີ່ມວິທີດາວໂຫຼດກັນເລີຍ, ສຳລັບທ່ານບາງຄົນທີຢາກດາວໂຫຼດວິນໂດມາໃຊ້ເອງໃຫ້ທ່ານໄປທີ Browser ຂອງທ່ານແລ້ວພິມວ່າ Download windows 10  ແລ້ວຈະປະກົດມີລິ້ງຫຼາຍໆອັນດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້ອອກມາ ແລະ ໃຫ້ທ່ານກົດໃສ່ລິ້ງ https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10 

 

ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນວ່າມີ Windows 10 November 2019 Update ແລະ Create Windows 10 installation media(Download Tool Now) ແບບນີ້ທ່ານຈະບໍສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້, ຖ້າຈະດາວໂຫຼດໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

ກົດເມົາຂວາໃສ່ໜ້າເວັບໄຊ້ ເລືອກ Inspect ຫຼື ກົດ Ctrl + Shift + I, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດ Ctrl + Shift + M  ຫຼື ທ່ານຈະກົດດັ່ງຮູບນີ້:

ແລ້ວ ເລືອກ Responsive => iPad pro ແລ້ວກົດ refresh ຫຼື ກົດ F5 ແລ້ວກໍຈະໄດ້ໜ້າຕາເວັບໃໝ່ທີມີຕົວ

Select edition

Windows 10 editions below are valid for both Windows 10 Home and Windows 10 Pro.

ໃຫ້ເລືອກ windows ທີຕ້ອງການ ແລ້ວກົດ Confirm

ແລ້ວກໍເລືອກພາສາວິນໂດ ວ່າຈະເອົາວິນໂດປະເພດພາສາຫຍັງ?

Select the product language

You’ll need to choose the same language when you install Windows. To see what language you’re currently using, go to Time and language in PC settings or Region in Control Panel.

ແລ້ວກໍເລືອກ Confirm, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເລືອກວ່າຈະເອົາ ວິນໂດຈັກ ບິດ

Downloads

Choose a link below to begin the download. If not sure which one to choose then refer to FAQ.

Windows 10 Chinese (Traditional)

ມາຮອດນີ້ກໍຈະທຳການດາວໂຫຼດ ຖ້າຈົນກ່ວນໂຫຼດແລ້ວ

ຂັ້ນຕອນການດາວໂຫຼດ Rufus

ໄປທີ browser ພິມວ່າ Rufus ຫຼື ກົດໃສ່ລິ້ງນີ້ https://rufus-usb.th.uptodown.com/windows  ແລ້ວກົດປຸ່ມດາວໂຫຼດ

ຂັ້ນຕອນການ boot windows ເຂົ້າ USB

ເປີດໂປຣແກຣມ Rufus ແລ້ວກົດໃຫ້ Crete to select  ແລ້ວເລືອກ ວິນໂດທີຕ້ອງການເອົາມາລົງແລ້ວຖ້າຈົນກ່ວາມັນແລ້ວດັ່ງຮູບ

ຂັ້ນຕອນການລົງວິນໂດ

ເມື່ອ boot window ສຳເລັດກໍເອົາແຜ່ນຊີດີ ຫຼື USB ທີມີວິນໂດ ແຕ່ມື້ນີ້ເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບການລົງວິນໂດແບບໃຊ້ USB, ໃຫ້ກົດ F12  ບາງຄອມກໍກົດຕ່າງຕົວຢ່າງຄື Acer(F12), Hp(F9) ແຕ່ມື້ນີ້ເຮົາມາເວົ້າ Acer, ເມື່ອກົດ F12 ແລ້ວ ໃຫ້ ເລືອກວ່າ ຊ່ອງ USB ແມ່ນຢູ່ໃສ່ ແລ້ວ ໃຫ້ ເລືອກ ແຖວ USB ດັ່ງຮູບ:

ເມື່ອເຂົ້າສູ່ໜ້ານີ້ໃຫ້ກົດ Next ໄປ ແລ້ວ  ເລືອກ Install now

ຖ້າວິນໂດຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາໃສ່ key ແລ້ວໃຫ້ກົດບ່ອນວ່າ I don’t have a product key ແລ້ວຕໍ່ໄປປະຕິບັດຕາມຮູບ

ເລືອກດັ່ງຮູບ

 

ເມື່ອຮອດຂັ້ນຕອນການເລືອກຊ່ອງເພື່ອຈະລົງວິນໂດ ສຳຄັນຕ້ອງເລືອກໃຫ້ຖຶກຊ່ອງ C ແລ້ວ ກົດ format ແລ້ວ Next

ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍນັ່ງຖ້າຈົນກ່ວາສຳເລັດ ແລ້ວຄອມຈະ restart ອີກຄັ້ງຕໍໄປແມ່ນຂັ້ນຕອນການຕັ້ງຄ່າ

ມາຮອດນີ້ການລົງວິນໂດກໍຈົບລົງແລ້ວຫວັງວ່າທຸກຄົນອາດຈະເຂົ້າໃຈ

ທ່ານສາມາດ ຮຽນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ ວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ ເພື່ອການສຶກສາດ້ານ ໄອທີ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ວິທີເອົາ Shortcut ອອກຈາກໜ້າຈໍ

ວິທີເອົາ Shortcut ອອກຈາກໜ້າຈໍ

ສຳລັບມື້ນີ້ຈະມາແນາະນຳວິທີເອົາ Shortcut ອອກຈາກໜ້າຈໍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ທູກ Icon ບໍໃຫ້ມີ Shortcut ໂດຍຈະມີຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກົດປຸ່ມ Window key + R ຫຼື ໄປທີປຸ່ມຄົ້ນຫາພິມຄຳວ່າ registry Editor ຫຼື ພິມໃສ່ Run ວ່າ regedit ແລ້ວກົດ  ok ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຈານັ້ນກໍ່ເລືອກທີ່ =>HKEY_ CLASSES_ROOT

ຂັ້ນຕອນທີ 3:  ແລ້ວຊອກຫາຄຳວ່າ lnkfile (Linkfile) ແລ້ວກົດໃສ່ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ກົດເມົ້າຂວາໃສ່ ls Shortcut ຝາກທີເຫັນເລກສອງຢູ່ນັ້ນພໍເທົ່າກໍສາມາດເອົາ Shortcut ອອກຈາກໜ້າຈໍ ຫຼື ໄວຣັກ Shortcut ອອກໄດ້ແລ້ວ

ສຶກສາເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ ວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ ເພື່ອການສຶກສາດ້ານ ໄອທີ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ວິທີລົງ Microsoft .NET Framework 3.5 Offline Installer for Windows 8,8.1,10

ທ່ານເຄີຍພົບກັບບັນຫາທີຕິດຕັ້ງໂປຣແກ້ແລ້ວຟ້ອງໃຫ້ທ່ານຕ້ອງຕິດຕັ້ງ Net frame ກ່ອນບໍ່ ສຳລັບມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາແນະນຳ 2 ວິທີທີຈະມາຕິດຕັ້ງ Microsoft .NET Framework 3.5 Offline Installer for Windows ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ວິທີທີ່ 1: ເມື່ອເຮົາຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມໃດໂປຣແກຣມໜຶ່ງແລ້ວຟ້ອງຂື້ນມາເພື່ອຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຕິດຕັ້ງ Net framework ກ່ອນທີ່ຈະອານຸຍາດໃຫ້ເຮົາຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມນັ້ນ ໂດຍຈະມີຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ໃຫ້ໄປທີ Control panel ເລືອກທີ Uninstall a program ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເລືອກທີ Turn Windows features on or off ດັ່ງຮູບ:

ຕໍ່ໄປໃຫ້ກົດໃສ່ box (.Net framework 3.5 (includes.Net 2.0 and 3.0)) ແລ້ວກົດ Ok

ຈາກນັ້ນກໍແມ່ນຂັ້ນຕອນການດາວໂຫຼດ Net framework ໃຫ້ເລືອກທີ -> Let Windows Update download the files for you ແລ້ວຖ້າຈົນກ່ວາມັນດາວໂຫຼດສຳເລັດພຽງເທົ່ານີ້ກໍຈະຕິດຕັ້ງໄດ້ແລ້ວ.

ວິທີທີ່ 2: ສຳລັບວິທີນີ້ແມ່ນທ່ານຕ້ອງກຽມພ້ອມລະຫວ່າງຟາຍ Windows ແລະ ໂປຣແກຣມຕິດຕັ້ງ Net frame ສຳລັບຟາຍ Windows ແມ່ນຕ້ອງແມ່ນ Windows 8, 8.1, ແລະ 10 ເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ຈະໃຊ້ຟາຍວິນໂດໃນ USB,DVD ຫຼື ໃນເຄື່ອງຄອມຂອງເຮົາກໍໄດ້ , ເມື່ອທ່ານມີຄົບແບບນີ້ແລ້ວເລີ່ມກັນເລີຍ.

ການຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມ ລົງ Net frame ໃຫ້ກົດເມົ້າຂວາໃສ່ຟາຍ Microsoft .NET Framework 3.5 Offline Installer ເລືອກ Run as administrator ແລ້ວຈະປະກົດໂປຣແກຣມຂື້ນມາໃຫ້ເລືອກ Browse ເພື່ອໄປເອົາຟາຍ sxs ຂອງຟາຍວິນໂດ(ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ທີ Drive USB OR DVD ຫຼື ໃນຄອມພິວເຕີກໍໄດ້ ແລ້ວ ກົດ OK

ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເລືອກ Start Installation ແລ້ວຖ້າຈົນກ່ວາມັນຈະສຳເລັດ

ສຳລັບການລົງ Net Frameword ແມ່ນຈົບພຽງເທົ່ານີ້ທ່າໃດມີບັນຫາຫຼືຢາກຮຽນກ່ຽວກັບດ້ານ ໄອຊີທີ ສາມາດໂທມາພົວພັນຮຽນນຳ ວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ ເພື່ອກາສຶກສາດ້ານ ໄອທີ ໄດ້

ວິທີແກ້ໄຂ Your Windows license will expire soon ໃນ Windows 10

Your Windows license will expire soon

ບັນຫານີ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດມາຈາກການນຳໃຊ້ Windows 10 (ໂດຍສະເພາມອາດຈະແມ່ນ Windows ປອມ) ຈະເຫັນຜົນໄດ້ຮັບຢ່າງຈະແຈ້ງຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕັ້ງ Windows 10, ໃຊ້ Activation etc. ເພື່ອລົງທະບຽນ (Crack) ແລະອັບເດດ Windows 10 ກັບ Windows Update. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າຜູ້ໃຊ້ Windows 10 ພົບ ໜ້າ ຕ່າງແຈ້ງເຕືອນຫລັງຈາກອັບເດດ Windows 10 ດ້ວຍຂໍ້ຄວາມໃບອະນຸຍາດ Windows ຂອງທ່ານຈະ ໝົດ ອາຍຸໃນໄວໆນີ້ (Your Windows license will expire soon), ມັນ ໝາຍ ຄວາມວ່າ Windows ຂອງເພື່ອນຂອງທ່ານ ກຳ ລັງຈະ ໝົດ ອາຍຸໃນໄວໆນີ້. ແລະລະບົບຈະສະແດງ ໜ້າ ຕ່າງຂໍ້ຄວາມທີ່ກ່າວໄວ້ໃນທຸກໆ 2 ຊົ່ວໂມງ 1 ຄັ້ງ +/- ອີກ 5-10 ນາທີ 1 ຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ມັນຈະແຈ້ງເຕືອນເພື່ອສ້າງຄວາມລຳຄານ ແລະ ຖ້າຢາກສືບຕໍ່ ນຳ ໃຊ້ ຕ້ອງຊອກຫາ Activate ທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຕິດຕັ້ງ, ຖ້າທ່ານປ່ອຍໃຫ້ບັນຫານີ້ຢູ່ເລີຍໆ ໃນອີກສອງສາມມື້ Windows 10 ຂອງທ່ານຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ. ຈົນກ່ວາທ່ານຈະຊື້ລະຫັດ(Activate)ລົງທະບຽນທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຫຼືຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການຊື້ລະຫັດແທ້ ຕ້ອງແກ້ໄຂຕ້ອງແກ້ໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂບັນຫາກັບ SLMGR

ຄຳສັ່ງ SLMGR ຫຼື SLMGR.vbs ແມ່ນເຄື່ອງມືກວດສອບວິນໂດ ຫລືຊື່ເຕັມແມ່ນເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງລິຂະສິດຂອງຊອບແວ Windows(Windows Software Licensing Management Tool) ເມື່ອທ່ານກຳລັງໃຊ້ຢູ່ ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າມັນແມ່ນຂອງແທ້ຫຼືປອມແປງຫຼັງຈາກຊື້ຄອມພີວເຕີ້ – ໂນດບຸກ ແລະຮ້ານໄດ້ຕິດຕັ້ງ Windows ພ້ອມທັງບອກໃນໂປໂມຊັ່ນວ່າມັນເປັນຂອງແທ້ ຈາກນັ້ນສາມາດກວດສອບໄດ້ວ່າມັນແມ່ນຂອງແທ້ຫຼືປອມຈາກ ຄຳທີ່ກ່າວມານີ້

ເຂົ້າວິທີການເລີຍ. ກ່ອນທີ່ຈະໄປເຖິງ ຄຳ ສັ່ງ SLMGR ແລະ ຄຳ ສັ່ງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ ທ່ານຕ້ອງໄປທີ່ Windows Task Manager ໂດຍກົດປຸ່ມແປ້ນພິມ Ctrl + Shift + ESC. ຫຼື ຈະກົດເມົ້າຂວາໃສ່ Taskbar => task Manager ຈາກນັ້ນເລື່ອນໄປທີ່ຊອກຫາຟາຍ Windows Explorer ແລະກົດຂວາໃສ່ ເລືອກ End task.ແລ້ວຈະປະກົດດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:

ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນວ່າໜ້າ ຈໍ Windowsຂອງເຮົາຈະຢູ່ໃນສະພາບຈໍດຳ ເຊິ່ງ ໝາຍ ຄວາມວ່າ Windows Explorer ໄດ້ຢຸດເຮັດວຽກແລ້ວ. ທ່ານບໍຕ້ອງຕົກໃຈ

ໃຫ້ໄປທີກົດທີເມນູ File => ເລືອກ Run new task ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:

ແລະເລີ່ມຕົ້ນ ໃໝ່ ຂອງ Windows Explorer ໂດຍການພິມ ຄຳ ສັ່ງ explorer.exe ແລ້ວກົດ OK.

ກໍຈະເຫັນວ່າ Windows ຂອງເຮົາກັບມາປົກກະຕິແລ້ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຕ້ອງກັບໄປທີເມນູ File => ເລືອກ Run new task ອິກຄັ້ງ ແລ້ວພິມຄຳສັ່ງ cmd.exe ພ້ອມຕິດໝາຍຖຶກໃສ່ Create this task with administrative privileges. ເພື່ອໃຫ້ Command Prom ຖຶກເປິດເປັນ Administrator ແລ້ວກົດ ok ດັ່ງຮູບ

ຫຼັງຈາກນັ້ນພິມ ຄຳ ສັ່ງ SLMGR -REARM ຫຼື slmgr -rearm ຫຼື slmgr.vbs -rearm (ຈະຂຽນຄຳສັ່ງເປັນພິມໃຫຍ່ຫລື ພິິມນ້ອຍ ກໍໄດ້) ແລະກົດ Enter 1 ຄັ້ງ ຄຳ ສັ່ງ slmgr -rearm ຈະຂະຫຍາຍການໃຊ້ງານໂດຍໃຊ້ເວລາເພີ່ມເຕີມອີກ 120 ວັນ. ກ່ອນທີ່ຈະຊອກຫາຄີທີ່ແທ້ມາລົງທະບຽນຫຼືສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ມັນຖືກຈັດໃສ່ຫຼັງຈາກນັ້ນໃສ່ມັນຄືນຖ້າເຫັນຄຳສັ່ງ Windows Script Host ກໍສະແດງວ່າສຳເລັດແລ້ວ. ກະລຸນາ Restart ເຄື່ອງ. ພຽງເທົ່ານີ້ກໍສາມາດແກ້ໄຂ ບັນຫາ Your Windows license will expire soon ໃນ Windows 10 ໄດ້ແລ້ວ

ຈາກ ວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ ເພື່ອການສຶກສາດ້ານ ໄອທີ

ວິທີຮັກສາໃຫ້ຄອມພິວເຕີໃຫ້ໄວຂື້ນ ແລະ ບໍ່ຕິດ Virus

ທ່ານເຄີຍບໍ່ທີຈະນັ່ງລໍຖ້າຄອມເປັນຊົ່ວໂມງເນື່ອງຈາກຄອມຕິດ virus ແລະ ມີຟາຍຂີ້ເຫຍື້ອຄ້າງຢູ່ໃນຮາດດິດ

    ດັ່ງນັ້ນມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ງມາແນະນຳວິທີການຮັກສາໃຫ້ທ່ານເພື່ອແກ້ໄຂ ຄອມພິວເຕີຊ້າ, ຖ້າປະຕິບັດຕາມວິທີດັ່ງນີ້

ບັນຫາທີນັ່ງຖ້າຄອມພິວເຕີຈະໝົດໄປ.

ວິທີທີ 1

     ວິທີນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນການລົບຟາຍຂີ້ເຫຍື້ອອອກໄປຈາກຄອມພິວເຕີໃນຊ່ອງ C. ໂດຍປະກອບມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້: ໃຫ້

ປຸ່ມ Window key + R ຫຼັງຈາກນັ້ນພິມຄຳສັ່ງ %temp% ແລ້ວ ກົດ ok . 


     ສ່ວນຟາຍທີທ່ານເຫັນນີ້ເປັນຟາຍຂີ້ເຫຍື້ອທີຄ້າງເຫຼືອຢູ່ໃນຄອມຂອງທ່ານໃຫ້ກົດ Ctrl + A ເພື່ອເລືອກທັງໝົດ

ແລ້ວກົດ Shift + Delete ເພື່ອລົບຖີ້ມ ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:


ວິທີທີ 2

     ໃຫ້ປະຕິບັດຄືກັບວິທີທີ 1 ໃຫ້ພີມຄຳສັ່ງໃໝ່ໃສ່ດັ່ງນີ້ ( prefetch )

     ເມື່ອກົດ ok ແລ້ວ ຈະປະກົດດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້ໃຫ້ກົດ Continue 

  ສ່ວນຟາຍທີທ່ານເຫັນນີ້ເປັນຟາຍຂີ້ເຫຍື້ອທີຄ້າງເຫຼືອຢູ່ໃນຄອມຂອງທ່ານໃຫ້ກົດ Ctrl + A ເພື່ອເລືອກທັງໝົດແລ້ວ ກົດ Shift + Delete ເພື່ອລົບຖີ້ມ ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:

ວິທີທີ 3

ວິທີນີ້ແມ່ນຕ້ອງໄປລ້າງຢູ່ທີຮາດດິດສ໌ ໃນຊ່ອງ C ໂດຍປະກອບມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

ໃຫ້ໄປທີ This pc ຫຼື My computer ກົດເມົ້າຂວາໃສ່ຊ່ອງ C ເລືອກ Properties ກົດໃສ່ Disk Cleanup ດັ່ງຮູບ

ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະປະກົດມີໜ້າຕ່າງໃໝ່ມາໃຫ້ກົດໝາຍຖຶກໃນຫ້ອງ Check box ໝົດເລີຍດັ່ງຮູບ ແລ້ວ ກົດ Ok

ແລ້ວ ກົດ ok ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກົດໃສ່ Delete Files ພຽງເທົ່ານີ້ຄອມຂອງທ່ານຈະກັບມາໄວປົກກະຕິ

ໝາຍເຫດ: ສຳລັບ 3 ວິທີມາຂ້າງເທີງນີ້ຕ້ອງເຮັດຢ່າງນ້ອຍ ທິດລະຄັ້ງ ຖ້າທ່ານຕ້ອງກັນໃຫ້ໄວ ຖ້າຫາກທ່ານໃດມີຫຍັງທີບໍເຂົ້າໃຈສາມາດ comment ສອບຖາມໄດ້

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມວິຊາຊີບໄດ້ທີ ວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ ເພື່ອການສຶກສາດ້ານ ໄອທີ ໂທ:Phone Number:030 53 71 328

ກິດຈະກຳໃນວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ

ໃນວັນທີ 8/11/2019 ທາງບໍລິສັດ M150 ໄດ້ມາຈັດງານກິດຈະກຳໃນວິທະຍາໄລ ແລະ ທັງວິທະຍາໄລ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳໂດຍປະກອບມີ 2 ປະເພດຄື: ບານຕີ(ຍິງ ແລະ ຊາຍ) ແລະ ແຕະຕໍ(ຊາຍ) ໂດຍປະກອບມີ 2 ທີມຄື: ທີມ M150 ແລະ ທີມ ວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ

ຕີບານລະຫ່ວາງທີມ M150 ແລະ ທີມ ວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ

ຮັບໃບປະກາດສະນິຍາບັດ

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳນັກສຶກສາທີຈົບ ສາຂາວິຊາ: ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ວິສາວະກຳຊອບແວ ທີ ວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ ເພື່ອການສຶກສາດ້ານ ໄອທີ ຂອງສົກຮຽນ 2018-2019