ຊື່ຫລັກສູດ: ວິທະຍາສາດ ດ້ານຄອມພິວເຕີ ແລະ ວິສະວະກໍາຊອບແວ (Computer Science and Software Engineering)

ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ວິສະວະກຳຊອບແວ ເປັນຫລັກສູດ ທີ່ແນໃສ່ການພັດທະນາຊອບແວໃນລັກສະນະຂອງ OOP (Object Oriented Programming), ຊື່ງເປັນທີ່ຮອງຮັບລະດັບເຕັກໂນໂລຊີໃນອະນາຄົດ. ຫລັກສູດ ກວາມເອົາວິທະຍາສາດດ້ານ ຄອມພິວເຕີ ໂດຍສະເພາະທາງດ້ານຮາດແວ ລະບົບປະຕິບັດການ, ການພັດທະນາໂປຣແກຣມໃນພາສາ C, C++, ຈາວາ (Java), ພາສາໂປຣແກຣມມີງເບື້ອງໜ່ວຍແມ່ຂ່າຍ, ລະບົບຖານຂໍ້ມູນພາສາ SQL, ການອອກແບບລະບົບຊອບແວ, ການວິເຄາະ ແລະ ອອກ ແບບຖານຂໍ້ມູນ, ລະບົບເຄືອຂ່າຍ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນວົງການທຸລະກິດ ຫລື ອົງກອນ, ລວມທັງການພັດທະນາໂປຣແກຣມຢູ່ໃນເວບ. ຊື່ງເວລາການສິດສອນຈະນຳເອົາຕົວຢ່າງຂອງແຕ່ລະອົງກອນທີ່ສຳຄັນນຳມາອອກແບບ ແລະ ວິເຄາະ ໂດຍສະເພາະ ລະບົບຂອງສະ ຖາບັນການເງິນ, ໂຮງງານ, ໂຮງໜໍ,​ ຂາຍຍົກ, ຍ່ອຍ ແລະ ລະບົບອື່ນໆ..

ນີ້ຄືບາງສ່ວນຂອງອາຊີບນັກສຶກສາຫລັງຈາກຮຽນຈົບ:

 • ການພັດທະນາຊອບແວ (Software Development)
 • ການຝືກອົບຮົມດ້ານຊອບແວ (Software Training)
 • ການບໍລິການດ້ານຊອບແວ ແລະ ການຕະຫລາດ (Software Services and product Marketing)
 • ລະບົບມັນຕີເມເດຍ ແລະ ຜູ້ຄວບຄຸມເວບ (Multimedia and Webmaster)
 • ຊ່ຽວຊານດ້ານລະບົບເຄືອຂ່າຍ (Network Specialist)
 • ວິເຄາະ ລະບົບ (System Analyst)
 • ວິສະວະກຳ ຖານຂໍ້ມູນ (Database Engineering)
 • ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ (Research and Development)
 • ການບໍລິຫານດ້ານການຂາຍ ແລະ ການຕະຫລາດ (Marketing and Sales Management)
 • ບັນຊີການເງີນ ແລະ ການວາງແຜນ (Financial Accounting and Planning)
 • ອອກແບບດ້ານ ວິສະວະກຳ (Egineering and Design)
 • ທັດສະນສືກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບ Education of Hongkong University
 • ຕໍ່ໜ້າວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ
 • ສະຖານທີກ້ວາງ
 • ມຸມໜຶ່ງຂອງວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ
 • css slider
 • ຮັບໃບປະກາດສະນິຍາບັດ
ທັດສະນສືກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບ Education of Hongkong University1 ຕໍ່ໜ້າວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ2 ສະຖານທີກ້ວາງ3 ມຸມໜຶ່ງຂອງວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ4 ຮັບໃບປະກາດສະນິຍາບັດ5 ຮັບໃບປະກາດສະນິຍາບັດ6
bootstrap slider by WOWSlider.com v8.6

 • ວິໃສທັດ (Vision):
  ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີແລະວິສະວະກຳຊອບ ແວຈະເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນທົ່ວສັງຄົມໂດຍການສະແດງຜົນງານດ້ານ ການອອກແບບແລະຕິດຕັ້ງລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ລະບົບແມ່ຂ່າຍຂໍ້ມູນການພັດ ທະນາຊອບແວແລະຜົນງານດ້ານການຮຽນຮູ້ແລະການຄົ້ນຄວ້າໃນລະດັບສູງ ວິທະຍາໄລຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
 • ໜ້າທີ່ (Mission):
  ເອົາໃຈໃສ່,ແລະໃສ່ໃຈຕໍ່ນັກສຶກສາທຸກໆຄົນທີ່ເຂົ້າມາຮໍ່າຮຽນ ໃນສະຖາບັນຢ່າງມີຈັນຍາບັນ, ສັດຈະທຳ, ແລະສິນລະທຳ. ຄວາມຮູ້ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານແລະການສື່ສານ(ICT)ສຳພັດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະຕ້ອງພັດທະນາແລະ ປັບປຸງຫລັກສູດການຮຽນການສອນ, ວິທີການສອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະໃຫ້ທັນກັບຍຸກ ໄອຊີທີ ປະຈຸບັນ.