7 ຕຸລາ ສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ1 ກິດຈະກຳຕ້ອນຮັບນ້ອງໃໝ່2 ຄູ ອາຈານ ພາບລວມ3 ສະຖານທີຂອງ ວິທະຍາໄລ ບຊີທີ4 ຕ້ອນຮັບນ້ອງປີ 15 ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ລາວ6 ບໍລິຈາກເລືອດ7 ຝຶກອົບຮົມຄູອາຈານມັດທະຍົມໃນສາຂາ ໄອຊີທີ8 ພາບລວມ ຄູ ອາຈານ9 ພາບລວມສຳລັບການຮັບໃບປະກາດ10 ວິິທະຍາໄລ ບີຊີທີ11 ຮັບໃບປະກາດ12 ຮັບໃບປະກັດສະນິຍາກາດ13 ໃຫ້ເລືອກໃຫ້ຊີວິດ14
http://wowslider.net/ by WOWSlider.com v8.6